search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 11/21 - הקמת מוקד אזורי לשליטה והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים - מכרז מבוטל

-המכרז מבוטל-

  1. אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ מזמין בזאת לקבל הצעות להקמת הקמת מוקד אזורי לשליטה והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים לרשויות מקומיות החברות באיגוד הערים (להלן בהתאמה: "איגוד הערים", "הרשויות"|, ו-"המכרז") והכל בהתאם להגדרות המופיעות במכרז זה, המפרטים הטכנים, ובנספחים המצורפים למכרז ולוזה השירות המצורף.
  2. השתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך של 5000 ₪, שלא יוחזרו משום סיבה, במשרדי האשכול בתאום מראש, החל מיום פרסום המכרז בין השעות 16:00-08:30. את עלות ההשתתפות במכרז ניתן לשלם באמצעות הפקדתו בחשבון האיגוד בהעברה בנקאית. מובהר ומודגש בזאת, כי תשלום עבור ההשתתפות במכרז לא יוחזר בשום מקרה וכלי סיבה שהיא.
  3. המועד האחרון להגשת הצעות: יום ד', 22/07 עד לשעה 10:30. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי החברה.

 

סיור מציעים (חובה) – יום ב', תאריך 12/04 בשעה 10:00. סיור המציעים יצא ממשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

מועד אחרון לשאלות הבהרה נוספות ניתן לשלוח עד ליום 06/05/2021, עד השעה 12:00.

מועד אחרון לתשובת לשאלות הבהרה עד ליום שלישי 11/05/2021.

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום חמישי 22/07/2021, שעה 10:30.

מועד פתיחת תיבת ההצעות נדחה ליום חמישי 22/07/2021, שעה 11:00.

מיקום תיבת המכרזיםמשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

סוג וסכום הבטוחה להצעה – ערבות בנקאית עבור הגשת הצעה בלבד על סך 75,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 30.08.2021.

ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד.
תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.

 את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.

העברות יש לבצע ל:

שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11