search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז מספר 03/17 - התייעלות אנרגטית ברשויות האשכול - תאורת רחובות

הבהרה: בנספח 1 – נוסח ערבות לקיום ההצעה נפלה טעות סופר. על כתב הערבות להיות בתוקף עד 28/09/17

במקום האמור בסעיף 10 לתנאים הכלליים של המכרז יבוא:

שאלות הבהרה: ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב למזמין עד ליום 22/03/17  בשעה 16:00, לכתובת דואר אלקטרוני [email protected]. על הפונים לאשר טלפונית את הגעת הפקס בטלפון מס' 04-9576207 שלוחה 2. יש לציין באופן ברור על גבי הפנייה את מספר המכרז ואת שמו של הפונה. תשובות יינתנו עד ליום 23/03/17.

הוראת מנכ"ל 4.41