search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 15/2023 - מערכת לניהול מערך אזורי פסולת בניין

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

מכרז פומבי 15/2023 – מערכת לניהול מערך אזורי לטיפול בפסולת בניין לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה –תאריך 30.4.2023, יום א' עד השעה 12:00.

מועד אחרון לפרסום תשובות לשאלות הבהרה – יום ה', תאריך  04.5.2023

מועד אחרון להגשת ההצעות-פתיחת תיבת המכרזים – יום  ד' תאריך  17.05.2023 עד השעה  10:30.

מיקום תיבת המכרזיםמשרדי האשכול  קיבוץ כברי.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול.

סוג וסכום הבטוחה להצעה – ערבות בנקאית עבור הגשת הצעה בלבד על סך  20,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום  17.11.2023.

מדד הערבות יקבע לפי התאריך ה15.04.2023.

 

עלות חוברת המכרז –2,500 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.

את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.

העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11

הנוסח המלא והמחייב בקישור מטה