search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז מס' 8/2022 למתן שירותי הדרכות על כלי Microsoft Office לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

מכרז מס' 8/2022 למתן שירותי הדרכות על כלי Microsoft Office לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום חמישי, תאריך 24/03/2022, עד השעה 14:00.

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יום שני, תאריך 28/03/2022.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ראשון, תאריך 03/04/2022, עד השעה 10:30.

מיקום תיבת המכרזיםמשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום ראשון, תאריך 03/04/2022, בשעה 11:00.

השתתפות בפתיחת תיבת המכרזים תתאפשר רק באמצעות הזום: 
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82639433531?pwd=eDBtYVg5dXoxRkZadG1MbFlpUGJXQT09Meeting

ID: 826 3943 3531

Passcode: CJB3an

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

ערבות משתתף – בסך 10,000 (עשרת אלפים) ₪, בתוקף עד 31/10/2022.

 מועד עריכת הראיונות יישלח רק לעומדים בתנאי הסף

 

עלות חוברת המכרז – 300 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.

את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.

העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11

הנוסח המלא והמחייב בקישור מטה