search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 19/2019 - שירותי ניהול ויישום התכנית האסטרטגית לתיירות

אשכול גליל מערבי בע"מ מזמין בזאת קבלת הצעות לאספקת שירותי ניהול ויישום התכנית האסטרטגית לתיירות עבור האשכול.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בתאום טלפוני מראש, החל מיום 18.8.19 ועד ליום 16.09.19 בשעה 09:00. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 8:30-15:30

מלבד התאריכים 10-12/9 בהם משרדי האשכול סגורים.

מחיר מסמכי המכרז 500 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם, קודם רכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול  www.wegalil.org  או במשרדי האשכול.

ניתן להגיש הצעות בין התאריכים 18.8.19 – 16.9.2019, במועד האחרון עד השעה 09:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, קיבוץ כברי, טלפון: 04-9576207.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד. תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.
את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול גליל מערבי בע"מ
בנק – 10
סניף – 641
חשבון: 6020042