search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 2/2019 - איסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות אשכול גליל מערבי

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לאספקת שירותי איסוף ופינוי פסולת מעורבת, ישירות לרשויות האשכול, אשר יתקשרו עם הזוכה/ים
במכרז זה. במכרז האשכול ינהל מו"מ עם המציעים במכרז שהצעותיהם ימצאו מתאימות בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז. יובהר, כי ההתקשרות
היינה ישירה עם רשויות האשכול, וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות השירות הישיר לרשויות האשכול.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בתאום טלפוני מראש, החל מיום 13.01.2019 ועד ליום חמישי ה-31.01.2019 בשעה 12:30. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 8:30-15:30.

מחיר מסמכי המכרז 5000 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד. תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.
את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי ה 31.01.2019 עד השעה 13:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, בן גוריון 1, מעלות-תרשיחא, טלפון- 04-9576207