search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז מסגרת פומבי 17/2024 – לביצוע עבודות שיפוצים במבני ציבור לרשויות האשכול

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לשיפוץ של מבני ציבור ומוסדות חינוך ישירות לרשויות האשכול אשר יתקשרו עם הזוכה/ים במכרז זה ויכלו לפנות לקבלת הצעות לביצוע עבודות ספציפיות (להלן ובהתאמה: "אשכול", "הרשויות" ו-"המכרז"). מכרז זה הינו לפי הוראות סעיף 17ד2(א) לחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, כך שההתקשרות הינה ישירה עם הרשויות, ולפי תקנה 17ו לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, בו יבחרו מספר קבלנים בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

היקף ההתקשרות המצטבר הכולל המירבי לא יעלה על סך של 14,000,000 ₪ (להלן: "סכום ההתקשרויות המירבי").

הצעת המציע הזוכה במכרז תעמוד לתקופה של שניים עשר (12) חודשים מיום ההודעה על הזכייה במכרז (להלן: "תוקף ההצעה"). לאשכול זכות להאריך את תוקף ההצעה בשתי תקופות נוספות של שניים עשר (12) חודשים נוספים כל אחת.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם, קודם רכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של אשכול רשויות גליל מערבי  www.wegalil.org, או במשרדי האשכול, בתאום טלפוני מראש ו/או בתיאום הגעה, בימים א' עד ה', בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 03.07.2024 עד השעה 10:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים יתקיים בתאריך 03.07.2024 בשעה 10:30 במשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

דמי השתתפות במכרז בסך 2,000 ₪ ישולמו באמצעות צ'ק לפקודת אשכול רשויות גליל מערבי או בהעברה בנקאיות בלבד.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11