search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 4/2020 - תחזוקה או הקמת תשתיות ציבוריות לרשויות אשכול רשויות גליל מערבי

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לתחזוקה או הקמת תשתיות ציבוריות ישירות לרשויות האשכול אשר רשאיות להתקשר עם הזוכה/ים במכרז זה. יובהר, כי ההתקשרות הינה ישירה עם רשויות האשכול, וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות השירות הישיר לרשויות האשכול. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בתאום טלפוני מראש, החל מיום שלישי ה- 21.04.2020.

מכרז זה הינו מכרז מסגרת כהגדרתו בתקנה 17ו לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, ומכרז לפי הוראות סעיף 17ד2(א) לחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955. לכן, רשויות האשכול רשאיות לפנות לזוכים במכרז לקבלת הצעות לביצוע עבודות לתיקון או תחזוקה או הקמה של תשתיות ציבוריות.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי החל מיום שני, 01.06.20, ועד יום ראשון 14.06.20 עד השעה  10:00. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

עלות מסמכי המכרז הינם 2,000 ₪, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11