search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז מסגרת פומבי 18/2023 –רשימת קבלנים לעבודות תשתיות ציבוריות

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת לקבל הצעות להצטרף לרשימת קבלנים לעבודות תשתיות ציבוריות אליהם רשויות החברות באשכול יוכלו לפנות לקבלת הצעות לביצוע עבודות ספציפיות (להלן ובהתאמה: "אשכול", "הרשויות" ו-"המכרז"). מכרז זה הינו לפי הוראות סעיף 17ד2(א) לחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, כך שההתקשרות הינה ישירה עם הרשויות, ולפי תקנה 17ו לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, בו יבחרו מספר קבלנים בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

היקף ההתקשרות המצטבר הכולל המירבי לא יעלה על סך של 1,000,000,000 ₪ (להלן: "סכום ההתקשרויות המירבי").

הצעת המציע הזוכה במכרז תעמוד לתקופה של עשרים וארבע (24) חודשים מיום ההודעה על הזכייה במכרז (להלן: "תוקף ההצעה"). לאשכול זכות להאריך את תוקף ההצעה בשלוש תקופות נוספות של שניים עשר (12) חודשים נוספים כל אחת.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם, קודם רכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של אשכול רשויות גליל מערבי  www.wegalil.org, או במשרדי האשכול, בתאום טלפוני מראש ו/או בתיאום הגעה, בימים א' עד ה', בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 19.10.2023 עד השעה 10:30 בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי.

 

לידעתכם, מועד פתיחת תיבת הצעות המחיר לאחר הדחיות הינו ביום שלישי 26/12/2023 בשעה 9:00 בבוקר. להלן זום לפתיחת התיבה:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88344752074?pwd=UVBjaUNTSEZaU1NmUzRUNTVNQ3FXUT09&from=addon

Meeting ID: 883 4475 2074
Passcode: T9MbHi

 

שימו לב לשינוי במועד הגשת המכרז, 

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שמשרדי אשכול רשויות גליל מערבי, בקיבוץ כברי עד יום שני 30.10.23 עד השעה 10:00.

 

שימו לב לשינוי נוסף במועד הגשת המכרז, 

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שמשרדי אשכול רשויות גליל מערבי, בקיבוץ כברי עד יום חמישי 30.11.23 עד השעה 09:30.

 

דמי השתתפות במכרז בסך 5,000 ₪ ישולמו באמצעות צ'ק לפקודת אשכול רשויות גליל מערבי או בהעברה בנקאיות בלבד.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11