search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 03/2023 הזמנה להציע הצעות לרכישת חשמל מיצרנים ו/או ספקים פרטיים

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי – מכרז פומבי 03/2023

הזמנה להציע הצעות לרכישת חשמל מיצרנים ו/או ספקים פרטיים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום ה', תאריך 18.05.2023 ,עד השעה 11:00.

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יום ה', תאריך 1.6.2023.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ה', תאריך 15.6.23, עד השעה 10:30.

מיקום תיבת המכרזים – משרדי האשכול בקיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום חמישי, תאריך 15.6.2023, בשעה 11:00.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

סוג וסכום הבטוחה להצעה – ערבות בנקאית עבור הגשת הצעה בלבד על סך 20,000 ₪ הערבות תהיה
בתוקף עד ליום 22.9.2023.

 

עלות חוברת המכרז – 2,000 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.

העברות יש לבצע ל:

שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

בנק לאומי – 10

סניף – 641

חן – 160800/11