search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי משותף 05/2023 - לאספקה, התקנת, בדיקות בטיחות ואחזקת מתקני משחק, כושר, הצללות, מצעים בולמי נפילה וריהוט רחוב ברשויות האשכולות

איגודי ערים אשכולות גליל מערבי והגליל והעמקים (להלן: "האשכולות") מזמינים בזאת קבלת הצעות לאספקה, התקנת, בדיקות בטיחות ואחזקת מתקני משחק, כושר, הצללות, מצעים בולמי נפילה וריהוט רחוב ברשויות האשכולות.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אשכול רשויות הגליל והעמקים בתאום טלפוני מראש (טל' 077-545-7328).

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז – יום ב', תאריך 16/05/2023, עד השעה 12:00, במשרדי אשכול הגליל והעמקים, בכתובת רח' הניצנים 39, מגדל העמק, ת.ד 5918.

 

עלות חוברת המכרז –2,500 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול הגליל והעמקים אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום.

על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי אשכול הגליל והעמקים.
את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.


העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות הגליל והעמקים
בנק מזרחי טפחות – 20
סניף – 55200
חן – 111700

הנוסח המלא והמחייב בקישור מטה