search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי משותף 08/2022 - לשירותי הדברת מזיקים ועשבייה ברשויות האשכולות

איגודי ערים אשכולות גליל מערבי, כנרת והעמקים והגליל והעמקים (להלן: "האשכולות") מזמינים בזאת קבלת הצעות לשירותי הדברת מזיקים ועשבייה ברשויות האשכולות.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אשכול רשויות הגליל והעמקים בתאום טלפוני מראש (טל' 077-545-7328).

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז – יום ב', תאריך 24/10/2022 , עד השעה 12:00, במשרדי אשכול הגליל והעמקים, בכתובת רח' הניצנים 39, מגדל העמק, ת.ד 5918.

 

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום.

על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.
את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.


העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות הגליל והעמקים
בנק מזרחי טפחות – 20
סניף – 55200
חן – 111700