search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי משותף 03/2022 – לשירותי השכרת כלי רכב בליסינג תפעולי לרשויות האשכולות

איגודי ערים אשכולות גליל מערבי, גליל עמקים, כנרת עמקים, יהודה ושומרון ובית הכרם הגלילי (להלן: "האשכולות") מזמינים בזאת קבלת הצעות לשירותי השכרת כלי רכב בליסינג תפעולי עבור הרשויות המקומיות החברות באשכולות, אשר יתקשרו עם הזוכה במכרז זה.

יובהר, כי ההתקשרות הינה ישירה לרשויות האשכולות, וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות השירות הישיר לרשויות האשכולות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אשכול רשויות גליל מערבי בתאום טלפוני מראש.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שמשרדי אשכול רשויות גליל מערבי, בקיבוץ כברי בין יום חמישי, 23.06.22, ועד יום חמישי 07.07.22 עד השעה 09:30.

 

שימו לב לשינוי במועד הגשת המכרז, 

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שמשרדי אשכול רשויות גליל מערבי, בקיבוץ כברי עד יום חמישי 21.07.22 עד השעה 13:00.

 

מחיר מסמכי המכרז 3,000 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה. 

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום.

על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.
את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.


העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11