search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 26/2020 - סימון כבישים בצבע והצבת תמרורים עבור רשויות האשכול

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לסימון כבישים בצבע והצבת תמרורים ישירות ברשויות האשכול אשר יתקשרו עם הזוכה/ים במכרז זה. יובהר, כי ההתקשרות הינה ישירה עם רשויות האשכול, וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות השירות הישיר לרשויות האשכול.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי החל מיום שלישי, 10.11.20, ועד יום רביעי 09.12.20 עד השעה  12:30. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

פתיחת תיבת המכרזים תתאפשר רק באמצעות ה- ZOOM בקישור הבא: 

https://us02web.zoom.us/j/5593818523

Meeting ID: 559 381 8523

עלות מסמכי המכרז הינם 500 ₪, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11