search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 26/2019 לאספקת טרקטור משא 4X4

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לאספקת שירותי איסוף ופינוי פסולת יבשה גושית וגזם מרשויות האשכול.

מכרז פומבי 26/2019 –  לאספקת טרקטור משא 4X4

אשכול גליל מערבי בע"מ מזמין בזאת קבלת הצעות לאספקת טרקטור משא 4X4 עבור רשויות האשכול.

עלות חוברת המכרז3,500 ₪ כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום רביעי', תאריך 11.12.2019 עד השעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום חמישי, תאריך 16.01.2020 עד השעה 10:00.

מיקום תיבת המכרזים – משרדי האשכול בקיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום חמישי, תאריך 16.01.2020, בשעה 10:30. פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם, קודם רכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול  www.wegalil.org  או במשרדי האשכול.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד – על פי ההוראות המפורסמות באתר האשכול

הנוסח המחייב את האשכול, הן ההוראות המפורטות במסמכי המכרז שפורסמו באתר האשכול.

את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11