search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 27/2023 - לשירותי ייעוץ משפטי לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

אשכול רשויות גליל מערבי (להלן: "האשכול"), מזמין בזאת קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי לאשכול.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אשכול גליל מערבי בתאום טלפוני מראש.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי החל מיום ראשון, 13.08.23, ועד יום חמישי 07.09.23 עד השעה 11:30. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

עלות מסמכי המכרז הינם 1,500 ₪, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11

 

קבצים להורדה