search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 20/2019 - השכרת כלי רכב (בשיטת ליסינג תפעולי) לרשויות אשכול גליל מערבי

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לאספקת שירותי השכרת כלי רכב (בשיטת ליסינג תפעולי) ישירות לרשויות האשכול אשר יתקשרו עם הזוכה/ים במכרז זה. יובהר, כי ההתקשרות הינה ישירה לרשויות האשכול, וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות השירות הישיר לרשויות האשכול. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בתאום טלפוני מראש, החל מיום ראשון, תאריך 18.08.19.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי בין יום ראשון, 18.08.19, ועד יום שני 16.09.19 עד השעה  09:00.

בתאריכים 10-12.9 משרדי האשכול סגורים. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 8:30-15:30.

מחיר מסמכי המכרז 500 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה. 

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד. תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.
את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11