search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 02/2021 מכרז מסגרת לשירותי גינון עבור רשויות איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

מכרז פומבי 02/2021 מכרז מסגרת לשירותי גינון עבור רשויות איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

המכרז מבוטל

עלות חוברת המכרז2,000 ₪ כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום שלישי, תאריך 03.08.2021, עד השעה 14:00.

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יום חמישי, תאריך 12.08.2021.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום חמישי, תאריך 19.08.2021 עד השעה 10:30.

מיקום תיבת המכרזים – קיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום שני, תאריך 19.08.2021, בשעה 11:00.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

ערבות הצעה על סך 30,000 ₪ בתוקף עד 30/11/2021.

את התשלום עבור ההשתתפות במכרז ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאית בלבד.
תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. נ

יתן לשלוח את האישור לכתובת המייל [email protected] או לפקס 04-9119124.  על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול במספר 073-3244727.

 את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.

העברות יש לבצע ל:

שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11