search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

קול קורא 8/19 - להקמת מתקן הרצה בתחום איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי לצורך הגשת בקשה לתמיכה לרשות החדשנות

רשות החדשנות פרסמה קול קורא לתמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [רשויות מקומיות],  במסלול הטבה 2. בקול קורא ניתן להגיש בקשות למסלול תמיכה משותפת עם משרד הפנים ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.

האשכול מזמין בזאת חברות טכוגלוגיה העומדות בתנאי הקול קורא של רשות החדשנות, לבוא ולהציע להקים מתקן הרצה בתחום האשכול. האשכול ינפיק מכתב הצהרת כוונות (LOI) בהתאם לדרישת הרשות לחדשנות שפורסמה באתר הרשות לחדשנות, לחברת/ות טכנולוגיה שבקשותיהן שיאושרו על-ידו בהתאם להוראות קול קורא זה.

התנאים המלאים במסמך המצורף מטה.