search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי משותף 05/2023 - למתן שירותי ייעוץ למרכז היתרים לתעשייה

איגודי ערים אשכולות רשויות גליל מערבי ובית הכרם הגלילי (להלן: "האשכולות") מזמינים בזאת קבלת הצעות לשירותי יועץ מומחה בתחום הרישוי, בדגש על רישוי תעשייה להקמת מרכז לקידום היתרי בנייה לתעשייה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום שני, תאריך 27.2.23, עד השעה 09:00.
מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יום ראשון , תאריך 05.3.23 עד השעה 12:00.
מועד אחרון להגשת ההצעות – יום חמישי, תאריך 09.3.23 עד השעה 09:00.
מיקום תיבת המכרזים – קיבוץ כברי.
מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום חמישי, תאריך 09.3.23, בשעה 09:30.
פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית.
מועד ראיונות במרכז ההיתרים: יום שני, 13.3.23 בין השעות 14:30 – 15:30 ב"טק-פוינט" עכו.
המציעים אשר יזומנו ליום זה, יעודכנו בשעה המדויקת בסמוך לתאריך.

 

כאמור לעיל הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי אשכול רשויות גליל מערבי, בקיבוץ כברי עד יום חמישי 09.03.23 עד השעה 09:00.