search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז מס' 2/2022 למתן שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש זכויות עבור רשויות אשכול גליל מערבי

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

מכרז מס' 2/2022 – שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש זכויות עבור רשויות אשכול גליל מערבי

 

שימו לב

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי 22/06/2022 בשעה 13:30.

בהתאם מועד פתיחת תיבת המכרזים יתקיים ביום רביעי 22/06/2022 בשעה 14:00.

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום ראשון, תאריך 29/05/2022, עד השעה 10:00.

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יום חמישי, תאריך 02/06/2022.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום חמישי, תאריך 16/06/2022, עד השעה 10:30.

מיקום תיבת המכרזיםמשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום חמישי, תאריך 16/06/2022, בשעה 11:00.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

 

ערבות משתתף – בסך 10,000 (עשרת אלפים) ₪, בתוקף עד 31/11/2022.

 

עלות חוברת המכרז – 500 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.

את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.

העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11

הנוסח המלא והמחייב בקישור מטה