search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי משותף 8/2023 - לאספקת ריהוט משרדי ומוסדות חינוך

אשכול רשויות גליל מערבי ואשכול בית הכרם הגלילי (להלן: "האשכולות"), מזמינים בזאת קבלת הצעות לאספקת ריהוט למוסדות חינוך וריהוט משרדי ישירות לרשויות האשכולות אשר יתקשרו עם הזוכה/ים במכרז זה.

יובהר, כי ההתקשרות הינה ישירה עם רשויות האשכולות, וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות השירות הישיר לרשויות האשכולות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אשכול גליל מערבי בתאום טלפוני מראש.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי החל מיום ראשון, 07.05.23, ועד יום חמישי 15.06.23 עד השעה  10:30. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

עלות מסמכי המכרז הינם 1,000 ₪, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11