search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 10/2021 לעבודות ייעוץ בתחום איכות סביבה לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

מכרז פומבי – 10/2021 לעבודות ייעוץ בתחום איכות סביבה

לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

עלות חוברת המכרז1,000 ₪ כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום ראשון, תאריך 24.10.2021, עד השעה 12:00.

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יום ראשון, תאריך 31.10.2021 עד השעה 17:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום שני, תאריך 08.11.2021 עד השעה 10:30.

את התשלום עבור ההשתתפות במכרז ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאית בלבד.
תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. ניתן לשלוח את האישור לכתובת המייל [email protected] או לפקס 04-9119124.  על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול במספר 073-3244727.

 את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.

העברות יש לבצע ל:

שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11

מיקום תיבת המכרזים – קיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום שני, תאריך 08.11.2021, בשעה 11:00.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית.

מועד ראיונות במשרדי האשכול: יום חמישי, _11.11.2021 – בין השעות 10:00-12:00 במשרדי האשכול בקיבוץ כברי. המציעים אשר יזומנו ליום זה, יעודכנו בשעה המדויקת בסמוך לתאריך.

מועד פתיחת הצעות המחיר – יום חמישי  תאריך 09.12.2021 בשעה _11:00

פתיחת הצעות המחיר הינה פומבית.