search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 09/2023 - התייעלות אנרגטית במבנים

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות להתייעלות באנרגיה הן עם האשכול והן בהתקשרות ישירה עם רשויות האשכול.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בתאום טלפוני מראש, החל מיום שלישי ה- 28.03.2023.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי החל מיום שלישי, 28.03.23, ועד יום רביעי 17.05.23 עד השעה 10:30. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

עלות מסמכי המכרז הינם 1,000 ₪, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11