search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 22/20 - מנהל/ת אגף חירום וביטחון אזורי

לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי דרוש: מנהל/ת אגף חירום וביטחון אזורי – מכרז פומבי 22/20

***עדכון – ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 23/09/2020 בשעה 15:30 באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]***

משרה מלאה

שכר בכירים

ייעוד התפקיד

ניהול,  פיקוח, בקרה יעוץ וסיוע לבניית מוכנות הרשויות המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות) באשכול למצבי חירום וביטחון וכן רשויות נוספות עפ"י הנחיית מינהל החירום במשרד הפנים ובהתאם לאישור מועצת האשכול. בנוסף ביצוע תהליכי מעקב על מוכנות הרשויות ומימוש תקציבים, זאת בדגש על הרשויות החלשות, תוך פיתוח והטמעת תפיסת ביטחון אחידה באשכול.

דרישות סף לתפקיד:

השכלה

בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ[1] או הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

  • עדיפות לתחומי חירום וביטחון, כלכלה, הנדסה, חקר ביצועים, תעשיה וניהול.
  • תואר שני – יתרון.
  • מנהל/ת אגף חירום וביטחון באשכול ת/יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו/ה וזאת במידת הצורך וייבחן לאור השכלתו/ה וניסיונו/ה המקצועי.

 

ניסיון ניהולי:

שבע שנות ניסיון ניהולי לפחות בניהול צוות המונה 20 עובדים לפחות בכפיפות ישירה או שבע שנות ניסיון פיקודי במסגרת שירות בצה"ל או במערכת הביטחון וארגוני החירום האחרים, וזאת לאחר שחרור משירות קבע בדרגת סא"ל ומעלה או בדרגה מקבילה במערכת הביטחון או ארגוני החירום האחרים (כב"ה, מד"א, שב"כ וכיוב').

(עבור הנדסאי/ת נדרשות שמונה שנות ניסיון, עבור טכנאי/ת–תשע שנות ניסיון בהתאם לנזכר לעיל)

ניסיון מקצועי:

חמש שנות ניסיון מקצועי במערכת הביטחון בישראל ו/או בגופי חירום והצלה ו/או בתפקידים בתחום הביטחון, החירום וההצלה במערכות ציבוריות ו/או בחברות אשר עיסוקן במתן שירותי חירום וביטחון.

משנות הניסיון המקצועי שנתיים לפחות בתחום חירום וביטחון בשלטון המקומי או במתן שירות ישיר לשלטון המקומי.

[1] בהתאם לחוזר מנכ"ל חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2016 במקרה בו התפקיד מגדיר דרישה לתואר אקדמי כללי, הדבר יכלול גם תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

מטלה

על המועמד להציג כרטיס פרויקט שכתב, פרי עמלו, לפרויקט אחד אותו את/ה מעוניין/ת להציע לביצוע באשכול רשויות גליל מערבי, אם ת/יבחר לתפקיד מנהל/ת אגף חירום וביטחון.

פרטי המכרז, הכוללים תיאור ודרישות התפקיד וכן אופן הגשת המועמדות במסמך המצורף מטה

מועמדות יש לשלוח עד לתאריך 23.09.2020 בשעה: 15:30, לכתובת דואר אלקטרוני: [email protected]