search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז משותף פומבי 02/2024 עמדות טעינה לרכב חשמלי

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי ואשכול רשויות בית הכרם

מכרז פומבי- 02/2024

מכרז לביצוע עבודות להקמה ותחזוקה של עמדות טעינה לרכב חשמלי בהתאם להזמנות פרטניות שיוצאו לספקים הזוכים במכרז זה.

השתתפות במכרז מותנית ברכישת מסמכי המכרז בסך של 5,000 ₪ החל מיום פרסום המכרז.

את עלות ההשתתפות במכרז ניתן לשלם אך ורק באמצעות הפקדתו בחשבון אשכול רשויות בית הכרם הגלילי (להלן: "האשכול") בהעברה בנקאית שלושה ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות. חשבון הבנק להעברה: איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי, בנק לאומי בע"מ, סניף כרמיאל מס' 961 חשבון מס' 39760004. מובהר ומודגש בזאת, כי תשלום עבור ההשתתפות במכרז לא יוחזר בשום מקרה וכל סיבה שהיא.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום שלישי תאריך 20.02.2024 עד השעה 12:00

 

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות הסכם הספק על נספחיו) תוגש באופן ידני בתוך מעטפה סגורה, ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על-ידי המציע. ההצעה תוכנס לתיבת המכרזים ברחוב משגב 16, כרמיאל, עד יום רביעי, תאריך 20.03.2024 עד השעה 09:30.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום רביעי, תאריך 20.03.2024, בשעה 10:00.