search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ואיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי – מכרז פומבי משותף מס' 7/2024 למתן שירותי אפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר מכירה (איקומרס) וממשק ניהול למערך התיירות והתרבות

האשכולות מודיעים כי נערכו שינויים שונים בתנאי המכרז לרבות בתנאי סף; חוברת מכרז מתוקנת מצורפת

ניתן להגיש שאלות הבהרה (סבב ב') עד ליום 6.6.2024 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשה נדחה ליום 16.6.2024 בשעה 12:00.

מכרז פומבי משותף מס' __7/2024__ למתן שירותי אפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר מכירה (איקומרס) וממשק ניהול למערך התיירות והתרבות

 

  1. איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ואיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי (להלן יכונו יחדיו: "האשכולות") מזמין בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות לאפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה עבור הקמת מערך אונליין ואיקומרס בתחום התיירות והתרבות לאשכול, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.
  2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם המכרז אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 1500 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של אשכול גליל מזרחי –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

  1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
  2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתרי האינטרנט של האשכולות.
  3. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל הגב' ניצן סלע-בלום מנהלת אגף פיתוח כלכלי באשכול גליל מזרחי, באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל [email protected].
  4. מועד אחרון להגשת ההצעות –

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח

האשכול מודיע בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום שני ה- 16.06.2024 עד השעה 15:00.

בהתאמה, המועד האחרון לשאילת שאלות הבהרה נדחה ליום שני ה- 06.06.2024 עד השעה 12:00.

 

בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל                                                                   מירב בן שימול,  מנכ"לית

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי                           איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי