search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז מס' 34/2023 אספקת רכבי תפעול חשמליים

אשכול גליל מערבי בע"מ (להלן: "האשכול"), מזמין בזאת לקבל הצעות לאספקת רכבי תפעול חשמליים לאשכול ולרשויות האשכול.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אשכול גליל מערבי בתאום טלפוני מראש.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי החל מיום שני, 01.01.24, ועד יום רביעי 24.01.24 עד השעה  11:30. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

עלות מסמכי המכרז הינם 3,500 ₪, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

 

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול גליל מערבי בע"מ

בנק – 10
סניף – 641
חשבון: 6020042

קבצים להורדה