search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מנהל/ת מחלקת פיתוח כלכלי, רכש ומכרזים - מכרז 14/19

בהתאם לסעיף 13 לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962, מכריז בזה

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי על משרה פנויה  

 

מנהל/ת מחלקת פיתוח כלכלי, רכש ומכרזים

 

כפיפות ואחריות ניהולית: מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי

היקף משרה: משרה מלאה

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/ת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של האשכול.

הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין האשכול.

 

תחומי אחריות

ניהול תחום הפעילות כיחידת רווח לארגון:

 • איסוף צרכים ונתונים מרשויות האשכול
 • ניתוח הצרכים, המגמות והשווקים
 • בניית תכניות עבודה הנסמכות על תכניות כלכליות רווחיות
 • ניהול תקציבי ותזרימי של המחלקה, בהתחשב בהוצאות ובהכנסות מדמי ניהול
 • ניהול פורום רכש של רשויות האשכול

 

הפקת מכרזים, פרסומם ושיווקם:

 • הפקת מכרזים בהתאם לתכנית העבודה
 • שכירת יועצים מקצועיים בהתאם לצורך
 • עבודה משותפת עם היועץ המשפטי ויועץ הביטוח של האשכול
 • חקר שוק של התחום בו נערך המכרז
 • הטמעת צרכי הרשויות במכרז, תוך שמירה על איזון בין עלות לאיכות השירותים והמוצרים
 • ליווי כל התהליך מרגע פרסום המכרז ועד קבלת החלטה בוועדת המכרזים / רכש והודעה למציעים
 • ריכוז וועדת המכרזים והרכש של האשכול
 • ניהול, אחזקה ותפעול של מערכת 'אשכולית' – מערכת הרכש של האשכול
 • הטמעת ה'אשכולית' ברשויות האשכול

 

מעקב ובקרה ומשוב חוזר על תהליכי המחלקה:

 • בקרה תקופתית על תוקף חוזים, התקשרויות, ביטוחים וערבויות
 • בקרת ספקים, שירותים ומוצרים
 • מעקב ובקרה על תכניות העבודה והתכנית כלכלית
 • גביית תשלומים מספקים בהתאם לחוזים
 • הגשת דוחות להנהלת האשכול על התקדמות

 

שיווק הרכש המשותף לגזברים, מנהלי הרכש והמנהלים הרלוונטיים ברשות

 

ניהול הכנסות וגביה:

 • מעקב ובקרה אחר הכנסות הארגון
 • הבטחת הכנסות ממשרדי ממשלה בהתאם להרשאות תקציביות
 • הגשת בקשות ודוחות למשרדי הממשלה, לרבות באמצעות מערכת מרכבה
 • ניהול הגביה מרשויות האשכול

 

תיירות:

 • ניהול פעילות הארגון בתחום התיירות
 • יישום פרוגרמת התיירות
 • ניהול צוות תיירות באשכול
 • קשר עם ארגוני התיירות הפועלים בגליל המערבי
 • קשר עם משרדי הממשלה הרלוונטיים למינוף התיירות באזור

 

קידום תכניות ופרויקטים, בכפוף להנחיות מנכ"לית האשכול

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיות מנכ"לית האשכול

 

דרישות סף לתפקיד:

השכלה: 

תואר ראשון בכלכלה ו/או ניהול ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.

חובה לצרף תעודות השכלה לקורות החיים.

 

ניסיון:

 • לפחות שנתיים בתחומי עיסוק שיש להם זיקה למטלות הכרוכות במשרה
 • לפחות שנה בניהול מכרזים במגזר הציבורי משלב כתיבתם ועד ביצוע עבודות נושא המכרזים. יתרון להיכרות מעמיקה עם פקודת העיריות / המועצות
 • היכרות מעמיקה עם השלטון המוניציפאלי. יתרון להיכרות עם הרשויות המקומיות בגליל המערבי
 • ניסיון בכתיבת כרטיס פרויקט, תכנית עבודה, תכניות כלכליות
 • עבודה במגזר הציבורי. יתרון לעבודה באשכול רשויות מקומיות

חובה לצרף שני מכתבי המלצה מחמש השנים האחרונות, לפחות אחד מהם ממעסיק במגזר הציבורי או שתחום העיסוק היה ניהול מכרזים.

 

מגורים:

באזור הגליל המערבי

מגורים בתחום האשכול – יתרון

 

שפות:

שליטה מלאה בעברית. יתרון לשליטה בערבית ואנגלית.

 

דרישות נוספות:

 • ייצוגיות, כושר שכנוע ויכולת עמידה מול קהל
 • יכולות בשיווק ומכירה
 • הכרות עם אזור הגליל המערבי והקהילות השונות בו
 • ראייה אזורית ואמונה בשותפויות
 • יכולת למידה מהירה

 

תחילת עבודה: יולי 2019

רישיון נהיגה: חובה – יש לצרף צילום רישיון נהיגה.

העסקה על בסיס חוזה אישי בכפוף לאישור ומשרד הפנים.

 

אופן הגשת מועמדות:

קורות חיים בצירוף תעודות רלוונטיות והמלצות רלוונטיות למשרה יש להגיש עד 17/6/19 בשעה 16:00 באמצעות דוא"ל  [email protected]

ראיון

המועמדים שהצעותיהם יעמדו בתנאי הסף וימצאו מתאימים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה של האשכול.

האשכול אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהיא ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.