search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 3/21 - שירותי אבטחת מידע

  1. איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת לקבל הצעות לביצוע סקר סיכונים ואבטחת מידע לאיגוד הערים, לרשויות מקומיות החברות באיגוד הערים וכן לרשויות מקומיות אחרות (להלן ובהתאמה: "איגוד הערים", "הרשויות" ו-"המכרז"), והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, אמנת השירות ובנספחים המצורפים למכרז ולאמנת השירות המצורפת.
  2. השתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך של 1000 ₪, שלא יוחזרו משום סיבה, במשרדי האיגוד בתאום מראש, החל מיום פרסום המכרז בין השעות 16:00-08:30. את עלות ההשתתפות במכרז ניתן לשלם באמצעות הפקדתו בחשבון האיגוד בהעברה בנקאית. מובהר ומודגש בזאת, כי תשלום עבור ההשתתפות במכרז לא יוחזר בשום מקרה וכלי סיבה שהיא.
  3. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום חמישי, 18.02.2021, עד השעה 10:30. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי החברה.
  4. ניתן לעיין בתנאי המכרז טרם תשלום עבור ההשתתפות במכרז, באתר האינטרנט של איגוד הערים https://wegalil.org/tender-procurement-and-services/.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום ראשון, בתאריך 07.02.2021, עד השעה 13:30.

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יום רביעי, בתאריך 10.02.2021.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום חמישי, 18.02.2021, עד השעה 10:30

מיקום תיבת המכרזיםמשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום חמישי, 18.02.2021, בשעה 11:00

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

סוג וסכום הבטוחה להצעה – ערבות בנקאית עבור הגשת הצעה בלבד על סך 30,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 31.04.2021.

ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד.
תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי     
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11

 

פתיחת תיבת המכרזים הפומבית תתקיים ב-ZOOM בלבד – לחצו על הקישור

Meeting ID: 893 0683 3112
Passcode: 486916