search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי משותף 06/2022 - לשירותי ניהול רשימת יועצים וספר ספקים לרשויות האשכולות

איגודי ערים אשכולות גליל מערבי והגליל והעמקים (להלן: "האשכולות") מזמינים בזאת קבלת הצעות לשירותי מערכת לניהול רשימת יועצים וספר ספקים עבור הרשויות המקומיות החברות באשכולות,

אשר יתקשרו עם הזוכה במכרז זה.

יובהר, כי ההתקשרות הינה ישירה לרשויות האשכולות, וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות השירות הישיר לרשויות האשכולות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אשכול רשויות גליל מערבי בתאום טלפוני מראש.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שמשרדי אשכול רשויות גליל מערבי, בקיבוץ כברי בין יום חמישי, 18.08.22 החל משעה 12:00, ועד יום שני 22.08.22 עד השעה 12:00.

 

השתתפות בפתיחת תיבת המכרזים תתאפשר גם באמצעות הזום: 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87520805637?pwd=UC9tcGsvT1ZkNVUzZ0VXOFlPQnhVUT09&from=addon

Meeting ID: 875 2080 5637
Passcode: Jt3zHu

 

מחיר מסמכי המכרז 1,000 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה. 

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום.

על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.
את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.


העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11