search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 19/2020 - אספקת מחשבים וציוד היקפי לרשויות האשכול

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לאספקת מחשבים וציוד היקפי ישירות לרשויות האשכול אשר יתקשרו עם הזוכה/ים במכרז זה. יובהר, כי ההתקשרות הינה ישירה עם רשויות האשכול, וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות השירות הישיר לרשויות האשכול.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי החל מיום שני, 19.10.20, ועד יום חמישי 19.11.20 עד השעה  10:00. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

פתיחת תיבת המכרזים תתאפשר רק באמצעות ה- ZOOM בקישור הבא: 

https://us02web.zoom.us/j/81012123495?pwd=TU14a3p1ck1zMVh4SVd1d1hPQ0F1UT09

Meeting ID: 3495 1212 810

240674 :Passcode 

עלות מסמכי המכרז הינם 300 ₪, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11