search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז 07/2022 מכרז פומבי – מנהל אנרגיה אשכולי לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

מכרז 07/2022 מכרז פומבי – מנהל אנרגיה אשכולי לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

משרד האנרגיה באמצעות אגף אנרגיה מקיימת, מבקש לקדם אנרגיה מקיימת בראייה אזורית, מתוך הבנה כי באיגום משאבים וביתרון לגודל, ניתן להביא להתייעלות אנרגטית, ניהול מיטבי של אנרגיה, וכן לקדם ייצור ואגירה של אנרגיה ממקורות מתחדשים.

אשכול רשויות גליל מערבי, המקדם התייעלות אנרגטית מזה מספר שנים, מבקש לגייס מנהל אנרגיה אשכולי שיוביל את תחום האנרגיה בהתאם למדיניות הממשלה להפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום רביעי, תאריך 16/02/2022, עד השעה 12:00.

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יום ראשון, תאריך 20/02/2022.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום שלישי, תאריך 01/03/2022, עד השעה 11:30.

מיקום תיבת המכרזיםמשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום שלישי, תאריך 01/03/2022, בשעה 12:00.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית.

מועד ראיונות: יום שלישי בתאריך 08/03/2022 בין השעות 14:00 ל-15:30. שעה מדויקת תפורסם למציעים שיעמדו בתנאי הסף.

הנוסח המלא והמחייב בקישור מטה