search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 14/20 - שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב

אשכול רשויות גליל מערבי מעוניין לקבל הצעות עבור שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב עבור אשכול גליל מערבי ורשויות אשכול הגליל המערבי

את המסמכים ניתן לרכוש במשרדי איגוד הערים שבקיבוץ כברי, תמורת סך של 500 ₪ (שלא יוחזרו) בימים א'-ה' בשעות העבודה, בין התאריכים 22/06/2020 – 23/07/2020 בשעה  10:00.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום שלישי, 07.07.2020 עד השעה 14:00.

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יום ראשון, 12.07.2020.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום חמישי, 23.07.2020, עד השעה 10:00.

מיקום תיבת המכרזיםמשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום חמישי, 23.07.2020, בשעה 10:30.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

ערבות משתתף – בסך של 50,000 (חמישים אלף) ₪, בתוקף עד ליום 31.10.2020.

 

ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד.
תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי     
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11