search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 31/20 - מנהל/ת כללי לאשכול רשויות גליל מערבי

מכרז פומבי מס' 31/20

בהתאם לסעיף 13 לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962, מכריז בזה

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי (להלן: "האשכול") על משרה פנויה  

 

מנהל/ת כללי לאשכול

 

כפיפות ואחריות ניהולית –  יו"ר מועצת האשכול

היקף משרה: משרה מלאה

תחילת עבודה: מידי

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/ת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

המועמד/ת ת/מתחייב שלא לעסוק אלא בעיסוק נשוא מכרז זה.

המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של האשכול.

הוראות מכרז זה יהיו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין האשכול.

 

הפרטים המלאים בקישור מטה