search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 01/2022 - שירותי ביובית וביובית קומבי עבור רשויות האשכול

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לשירותי ביובית וביובית קומבי ישירות לרשויות האשכול, אשר יתקשרו עם הזוכה/ים במכרז זה. יובהר, כי ההתקשרות הינה ישירה עם רשויות האשכול, וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות השירות הישיר לרשויות האשכול.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי החל מיום שלישי, 18.01.22, ועד יום שלישי 15.02.22 עד השעה  09:30. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי האשכול, הנמצאים בקיבוץ כברי – ביום 15/02/2022 בשעה 10:00. במידה ובמועד זה יחולו הגבלות פעילות בשל הקורונה, הפתיחה תוצג באופן מקוון.

שימו לב – שינוי במועד הגשת ההצעות ופתיחת תיבת המכרזים באופן הבא (ראו הבהרה1)

ניתן יהיה להגיש הצעות במשרדי האשכול בתאריך 15/2/2022 עד השעה 13:00 ומועד פתיחת תיבת המכרזים באותן יום 15/02/2022 בשעה 13:30 ותתאפשר רק באמצעות הזום: 
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82519890517?pwd=M2pCbkttays4em9XVDFBNmRBajZsUT09&from=addon

Meeting ID: 825 1989 0517
Passcode: T7PJcq

עלות מסמכי המכרז הינם 1,500 ש"ח אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.

את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.

העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11