search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 01/2022 - שירותי ביובית וביובית קומבי עבור רשויות האשכול

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לשירותי ביובית וביובית קומבי ישירות לרשויות האשכול, אשר יתקשרו עם הזוכה/ים במכרז זה. יובהר, כי ההתקשרות הינה ישירה עם רשויות האשכול, וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות השירות הישיר לרשויות האשכול.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי החל מיום שלישי, 18.01.22, ועד יום שלישי 15.02.22 עד השעה  09:30. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי האשכול, הנמצאים בקיבוץ כברי – ביום 15/02/2022 בשעה 10:00. במידה ובמועד זה יחולו הגבלות פעילות בשל הקורונה, הפתיחה תוצג באופן מקוון.

עלות מסמכי המכרז הינם 1,500 ש"ח אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.

את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.

העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11