search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 16/2022 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות אשכול גליל מערבי

מכרז פומבי 16/2022

הזמנה להציע הצעות

לאיסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות

 אשכול גליל גליל מערבי

 

עלות חוברת המכרז4,500 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה. רכישת מסמכי המכרז תתאפשר עד ליום18.08.2022.

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום א' תאריך 31.07.2022 עד השעה 10:00.

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יוםד', תאריך 10.08.2022 בשעה 17:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ה', תאריך 18.08.2022 עד השעה 10:30

מיקום תיבת המכרזים – משרדי האשכול בקיבוץ כברי

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום ה', תאריך18.08.2022, בשעה 11:00.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

סוג וסכום הבטוחה להצעה – ערבות בנקאית עבור הגשת הצעה לעבודות איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה בלבד על סך 100,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 12.12.2022.

 

העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11