search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 23/2019 - התקנה ותחזוקת מזגנים לרשויות אשכול גליל מערבי

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות להתקנת ותחזוקת מזגנים ישירות לרשויות האשכול אשר יתקשרו עם הזוכה/ים במכרז זה. יובהר, כי ההתקשרות הינה ישירה עם רשויות האשכול, וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות השירות הישיר לרשויות האשכול. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בתאום טלפוני מראש, החל מיום חמישי ה- 05.11.2019.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי החל מיום שלישי, 05.11.19, ועד יום חמישי 12.12.19 עד השעה  09:30. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

עלות מסמכי המכרז הינם 300 ₪, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11