search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 5/21 - מנהל/ת משרד – מזכיר/ה

מכרז פומבי מס' 5/21

בהתאם לסעיף 13 לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962, מכריז בזה

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי על משרה פנויה

 

מנהל/ת משרד – מזכיר/ה

 

כפיפות ואחריות ניהולית: מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי

היקף משרה: משרה מלאה

דירוג משרה: דירוג מנהלי,  מתח דרגות: 4 – 10

תחילת עבודה: 1/3/2021

מיקום המשרד: קיבוץ כברי

שעות עבודה: 8:00 עד 16:30 + שינוי בשעות לפי צרכי האשכול

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/ת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של האשכול.

הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין האשכול.

 

הוראות המכרז המלא בקישור מטה