search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 24/19 - הקמה ושרות למערכת GIS

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת לקבלת הצעות לאספקת שירותי מערכת GIS
ובין היתר פיתוח והקמת מערכת שתתכלל את כלל המידע הקיים ברשויות האשכול, בהתאם למסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות ונספחיו.
בתקופת ההתקשרות רשויות האשכול רשאיות לקבל מהספק הזוכה את השירותים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול, בתאום טלפוני מראש, החל מיום 25.12.2019 ועד ליום 13.2.2020 בשעה 12:00. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 8:30- 15:30.

עלות מסמכי המכרז 1000 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד.
תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי     
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11