search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 11/2019 - אספקה של מכלי אשפה עיליים לרשויות אשכול רשויות גליל מערבי

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לאספקת שירותי אספקת מכלי אשפה עיליים לרשויות האשכול.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בתאום טלפוני מראש, החל מיום 27.05.2019 ועד ליום 18.6.2019 בשעה 08:30. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 8:30-15:30.

מחיר מסמכי המכרז 3,500 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד – על פי ההוראות המפורסמות באתר האשכול.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם, קודם רכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול  www.wegalil.org  או במשרדי האשכול.

מועד אחרון להגשת הצעות – 18.6.2019 עד השעה 09:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, ת.ד 256 ד.נ אשרת 25120 קיבוץ כברי, טלפון: 04-9576207

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד. תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.
את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול גליל מערבי בע"מ
בנק – 10
סניף – 641
חשבון: 6020042