search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

רכז/ת תכנון ומידע - מכרז 1/19

בהתאם לסעיף 3 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם-1979, מכריז בזה

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי על משרה פנויה  

 

רכז/ת תכנון ומידע

כפיפות ואחריות ניהולית: מנהל אגף תכנון, אסטרטגיה וחדשנות

היקף משרה: משרה מלאה

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/ת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של האשכול.

הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין האשכול.

 

תחומי אחריות

 1. הובלת תהליכים תכנוניים אזוריים.
  • הובלת פורום המהנדסים האזורי.
  • ביצוע הפעולות הנדרשות לבניית תכנית אב מערך תכנון אזורי באשכול גליל מערבי.
  • קשר עם וועדות התכנון המרחביות וועדות התכנון ברשויות, וועדות התכנון המחוזית, מנהל התכנון, משרד הפנים וכל גורם אחר שיידרש.

 

 1. אחריות על ניהול המידע ועל השימוש במערכת הגיאוגרפית באשכול .
  • הובלת פורום GIS האזורי.
  • איגום מידע ממקורות שונים.
  • יצירת מפה אחודה לכל שטח שיפוט האשכול ולשטחים הכלולים בו.
  • עידוד השימוש במערכת ה- GIS בקרב עובדי האשכול ובעלי התפקידים הרלוונטיים ברשויות האשכול.
  • יצירת נהלי התקשרות ועבודה עם גורמים מוסרי מידע, לרבות עם עובדים באגפים אחרים ברשות המקומיות ובגופים חיצוניים, ויישומם.
  • שליפת נתונים תכנוניים, תמיכה ואחזור מידע.
  • ניהול המערכת באופן שתפיק מידע רלוונטי למקבלי החלטות באשכול.
  • הובלת מחקר תכנוני אסטרטגי באשכול.

 

 1. ייצוג האשכול מול משרדי הממשלה, רשויות לאומיות וגורמי תכנון בפרויקטים לאומיים המשפיעים על האשכול.

 

 1. בניית תכניות תכנוניות ואסטרטגיות לאשכול בתחומי העשייה המרכזיים של הארגון.

 

 1. סיוע לאשכול בגיוס משאבים ובהגשת בקשות לתמיכה ממשרדי הממשלה.

 

 1. ליווי פרויקטים נוספים בתחום התכנון לפי הנחיית מנכ"לית אשכול גליל מערבי.

 

דרישות סף לתפקיד:

 1. השכלה:

בעל/ת תואר אקדמי באדריכלות, הנדסת בניין, גיאוגרפיה או תכנון ערים ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך.

חובה לצרף קורות חיים ותעודות השכלה.

 

 1. ניסיון מקצועי וניסיון ניהולי:
  • ניסיון של לפחות שנתיים בעבודה במוסד תכנון או ברשות מקומית, בתפקידי תכנון.
  • ניסיון עבודה במערכת GIS
  • ניסיון מוכח בבניית תכניות אזוריות –יתרון.
  • ניסיון בניהול המידע במערכת GIS – יתרון.
  • ניסיון מוכח בתכנון וניהול תקציב – יתרון.

חובה לצרף לפחות 2 מכתבי המלצה מ-6 השנים האחרונות, לפחות אחד מהם מרשות מקומית/ מוסד תכנון ציבורי.

 

 1. מגורים:

מגורים באזור הגליל המערבי.

מגורים בתחום האשכול – יתרון.

 1. שפות:

כתיבה, ניסוח, ודיבור ברמה גבוהה בעברית ובאנגלית. יתרון לשליטה בערבית.

 

דרישות נוספות:

 1. הכרות עם אזור הגליל המערבי והקהילות השונות בו.
 2. יכולת עבודה מול גורמים בשלטון המקומי ובמשרדי ממשלה.
 3. שליטה ביישומי ArcGIS
 4. נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, נסיעות מרובות ברחבי האשכול וריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.

 

תחילת עבודה: מרץ 2019

 

רישיון נהיגה – חובה

 

האשכול רשאי לשקול גם דרישות העולות על האמור לעיל לרבות תארים אקדמיים נוספים ו/או מתקדמים, ניסיון מיוחד, ותק בתחום וכיו"ב.

 

העסקה על בסיס חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

אופן הגשת מועמדות:

קורות חיים בצירוף כל המסמכים הנזכרים לעיל יש להגיש עד יום 22/01/2019 בשעה 16:00 באמצעות דוא"ל  [email protected]

בקשות שתגענה ללא הפרטים וכלל המסמכים כאמור ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון.

 

ראיון

המועמדים שהצעותיהם יעמדו בתנאי הסף וימצאו מתאימים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה של האשכול.

 

האשכול אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהיא ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.