search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

רישום למאגר היועצים האזורי של אשכול רשויות גליל מערבי

ועדת ההתקשרויות של איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי (להלן: "אשכול גליל מערבי " ו"ועדת ההתקשרויות") מזמינה בזאת את מציעים פוטנציאליים להגיש בקשה להיכלל ברשימת המציעים של אשכול גליל מערבי, אשר ישמש את ועדת ההתקשרויות בפניה לקבלת הצעות להתקשרויות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, והפטורות ממכרז לפי תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ״ח – 1987 ,והכל בהתאם לנוהל שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים 8/2016 (כ"א בחשוון התשע"ז, 22 בנובמבר 2016) וחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים 5/2017 (א' בתמוז התשע"ז 25 ביוני 2017) (להלן: "רשימת המציעים").

האשכול נערך לאפשרות ש רשימת היועצים תשמש גם את רשויות האשכול – עיריית נהריה, עיריית עכו, המועצה האזורית מטה אשר, עיריית מעלות – תרשיחא, המועצה המקומית ירכא, המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית שלומי, המועצה המקומית חורפיש, המועצה המקומית כפר ורדים, המועצה המקומית מזרעה, המועצה המקומית פסוטה, המועצה המקומית מעיליא והמועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן, וכל רשות שתצטרף לאשכול.

לרישום למאגר – לחצו כאן

לרשימת התחומים הפתוחים לרישום – לחצו כאן

לרשימת היועצים המאושרים בוועדה – לחצו כאן