search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 17/2021 בניית תכנית אזורית לפיתוח כלכלי – לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  יום חמישי, תאריך 25.11.2021, כ"א בכסלו תשפ"ב, עד השעה 10:00.

שאלות ההבהרה יוגשו לניב כהן, בדוא"ל  [email protected], חובה על המציע לוודא הגעת שאלות ההבהרה בטלפון: 04-9576207.

מועד אחרון לפרסום תשובות לשאלות הבהרה יום שלישי, תאריך 30.11.2021, כ"ו בכסלו תשפ"ב.

מועד אחרון להגשת ההצעות  יום חמישי, תאריך 09.12.2021, ה' בטבת תשפ"ב, עד השעה 10:30.

מיקום תיבת המכרזים – משרדי האשכול בקיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום חמישי, תאריך 09.12.2021, בשעה 11:00.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

מועד ראיונות: יום חמישי, בתאריך 16.12.2021, י"ב בטבת תשפ"ב, בין השעות 08:00 ל 14:00.

שעה ומיקום מדויקים יפורסמו למציעים שיעמדו בתנאי הסף.