search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 21/22 שכירת שירותים למילוי מקום מנהל/ת מחלקת כספים

שכירת שירותים למילוי מקום מנהל/ת מחלקת כספים

בהתאם לסעיף 4 לצו איגודי ערים (אשכול רשויות גליל מערבי), תשע"ח- 2018 , מכריז בזה
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי (להלן: "האשכול") על משרה פנויה

מנהל/ת מחלקת  כספים

 

כפיפות ואחריות ניהולית –  יו"ר מועצת האשכול

היקף משרה: שעתי בהיקף עד חצי משרה

תחילת עבודה: מידי

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים.

המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של האשכול.

מועד אחרון להגשת ההצעות  יום רביעי  תאריך 09/11/2022  ט"ו בחשוון תשפ"ג, עד השעה 10:30.

 

הפרטים המלאים בקישור מטה