search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 16/2023 להפעלת מערך טיפולי אזורי בתחום הטיפול הרגשי

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

מכרז פומבי 16/2023

מכרז פומבי 16/2023 מכרז להפעלת מערך טיפולי אזורי בתחום הטיפול הרגשי אשכול רשויות גליל מערבי

עלות חוברת המכרז – 700  כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום ראשון,  17.4.2023 עד השעה 12:00.

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יום חמישי, 20.4.23.

מועד ראשון להגשת ההצעות – יום ראשון 2.4.2023.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום חמישי, תאריך 27.4.2023  עד השעה 12:30.

מיקום תיבת המכרזים – קיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום חמישי, תאריך 27.4.2023 בשעה 13:00.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

ערבות הצעה על סך 35,000 ₪ בתוקף עד 30/11/2023.

את התשלום עבור ההשתתפות במכרז ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאית בלבד.
תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום.

ניתן לשלוח את האישור לכתובת המייל [email protected] על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול במספר 073-3244727.

את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.

העברות יש לבצע ל:

שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

בנק לאומי – 10

סניף – 641

חן – 160800/11

 

קבצים להורדה