search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 15/2020 מכרז לאספקת אשפתוני רחוב עם מכסים מתרוממים

עלות חוברת המכרז1000 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום שני, תאריך 03.08.2020, עד השעה 10:00.

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יום חמישי , תאריך 06.08.2020 עד השעה 17:00 . .

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום חמישי, תאריך 13.08.2020, עד השעה14:00

מיקום תיבת המכרזיםמשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום חמישי, תאריך 13.08.2020, בשעה 14:30.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

סוג וסכום הבטוחה להצעה – ערבות בנקאית עבור הגשת הצעה בלבד על סך 15,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 31.2.2021.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד. תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.
את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול גליל מערבי בע"מ
בנק – 10
סניף – 641
חשבון: 6020042