search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 12/21 - מנהל/ת אגף אסטרטגיה ופיתוח כלכלי אזורי

מבוטל!

פורסם מכרז מתוקן 13/21

 

בהתאם לסעיף 13 לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962, מכריז בזה איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי (להלן: "האשכול") על משרה פנויה  

מנהל/ת אגף אסטרטגיה ופיתוח כלכלי אזורי

 

כפיפות ואחריות ניהולית:  מנכ"ל מועצת האשכול

 

היקף משרה: משרה מלאה

 

מיקום המשרד: קיבוץ כברי

 

תחילת עבודה: מיידי

 

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/ת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר. המועמד/ת ת/מתחייב שלא לעסוק אלא בעיסוק נשוא מכרז זה.

המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של האשכול.

הוראות מכרז זה יהיו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין האשכול.

יש להגיש מועמדות עד 02/05/21 בשעה 16:00 לדוא"ל  [email protected]

הפרטים המלאים בקישור מטה

קבצים להורדה