search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז 08/2021 מכרז פומבי – רכז מוסיקה אזורי לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

מכרז 08/2021 מכרז פומבי – רכז מוסיקה אזורי לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

לאור שיתוף הפעולה בין משרד החינוך ומפמ"ר מוסיקה לאשכול רשויות גליל מערבי, מבקש האשכול להעסיק רכז מוסיקה אזורי שיוביל את המצויינות המוסיקלית באשכול ויקדם שיתופי פעולה בין מרכזי המוסיקה ברשויות, לפי תפיסה של איגום משאבים והיתרון לגודל.

רכז המוסיקה יפעל לפי הנחיות מנכ"לית האשכול ובהתאם לתבחינים שהגדיר משרד החינוך לתמיכה במרכזי מוסיקה.

רכז המוסיקה יועסק בהעסקה חיצונית (קבלות). האשכול אומד את היקף העבודה שיהיה על הרכז המוזיקה לבצע עבור האשכול בכ-80 שעות חודשיות.

אשכול רשויות גליל מערבי מעוניין לקבל הצעות עבור התקשרות עם רכז מוסיקה אזורי.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ראשון, תאריך 18/04/2021, עד השעה 10:30.

הנוסח המלא והמחייב בקישור מטה