search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 04/2023 שירותי ייעוץ פרטני למימוש זכויות לתכנית גלגליל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

מכרז פומבי 04/2023

סיוע במימוש זכויות לתושבים במגוון תחומים: אזרחים ותיקים, נכות וסיעוד, אנשים עם מוגבלויות ועוד, הינו צורך שעלה מתוך רשויות האשכול בשנים האחרונות.

לאור זאת, החליט האשכול להקים מרכז נייד למימוש זכויות בשיתוף ובמימון קרנות הביטוח הלאומי.

הפרוייקט כולל צוות מקצועי המפעיל מרכז למימוש זכויות ופונה לכלל האוכלוסייה. הצוות ייתן מענה טלפוני ובעיקר פנים אל פנים הכולל מספר שלבים: אינטייק, מפגש אישי, ליווי של בקרה וייעוץ טלפוני ופנים אל פנים וסגירת התיק בסיום. המרכז יהיה בשיטת One Stop Shop לתיווך מלא של כל השירות.

לצורך כך, מבקש האשכול לקבל הצעות למתן שירותי יועץ, אשר יעניק שירותי ייעוץ פרטני במרכז שיוקם ע"י האשכול, ויעניק שירותי קבלת קהל המבקש לבדוק אפשרויות למיצוי זכויותיו.

מועד אחרון להגשת הצעות: יום חמישי, 16.2.2023 בשעה 9:30